Informacije o odlaganju starih električnih uređaja

U vezi sa distribucijom električne i elektronske opreme, dužni smo

da ukažem na sljedeće:

Svi električni uređaji koji se mogu koristiti u privatnom domaćinstvu označeni su simbolom precrtane korpe za otpatke.

Simbol precrtane kante za otpatke na točkovima znači da se stari uređaji moraju sakupljati odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada.

Stari uređaji se ne smeju odlagati sa kućnim otpadom.

Stare baterije i akumulatori koji nisu priloženi starom uređaju moraju se odvojiti od starog uređaja prije predaje na sabirno mjesto.

Vi sami osiguravate brisanje ličnih podataka sa starih uređaja za odlaganje.

Za privatna domaćinstva, uređaje možete vratiti na komunalna sabirna mjesta u vašem gradu ili općini.

Obratite pažnju na gornja uputstva.